UOS Drilling S.A.

ul. Żelazna 59 / 404

00-848 Warszawa

tel.: +48 22 11 62 300 / 400

e-mail: info@uos.pl

NIP 527-26-42-413

REGON 142693020  

BDO 000015698

KRS 0000754863

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie -

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego 74 148 300,00 zł